Garantie & Retour Beleid


Garantie

Laserwebshop garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn dan van welke gebreken ook, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen is vermeld.

De garantie geldt gedurende een periode van 12 maanden na levering, tenzij anders aangegeven. Uitgezonderd hierop zijn zaken van welke een dergelijke levensduur niet verwacht kan worden of waarbij vooraf vermeld is dat dergelijke kwaliteit niet verwacht mag worden.

Indien de door Laserwebshop verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de fabrikant van de zaak ervoor wordt verstrekt.
De garantie op “refurbished” producten bedraagt 3 maanden en op verbruiksproducten geeft Laserwebshop geen garantie.

Op de eerste plaats en in de meeste gevallen loopt de garantie rechtstreeks via de fabrikant. Als dit niet het geval is, loopt de garantie via Laserwebshop waarbij eventuele afhandelingskosten voor rekening zijn van de afnemer.
Eventuele materiaal- en fabricagefouten in de apparatuur, alsmede in onderdelen die door Laserwebshop in het kader van garantie of onderhoud zijn geleverd vallen onder de garantie. De vervangen onderdelen worden eigendom van Laserwebshop.
De garantieverplichting vervalt indien het gebrek geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken zoals bv. overspanning, brand- of waterschade, of indien afnemer zonder toestemming van Laserwebshop wijziging in de producten aanbrengt of laat aanbrengen door derden.

Zaken die voor garantie in aanmerking komen, dienen voor eigen rekening en risico te worden afgeleverd bij Laserwebshop vergezeld van de kopie factuur.


Retouren

Afnemer (consument) heeft het recht de overeenkomst met betrekking tot de aankoop gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen na ontvangst van de geleverde zaken te ontbinden en is daarbij niet verplicht een reden van retour op te geven. Dit herroepingsrecht is niet van toepassing op;

  • Zakelijke opdrachten en transacties.
  • Zaken tot stand gekomen overeenkomstig specificaties van de afnemer.
  • Zaken die speciaal voor afnemer zijn geïmporteerd.
  • Zaken die door hun aard niet retour kunnen worden gestuurd.
  • Zaken die duidelijk persoonlijk van aard zijn.
  • Zaken waarbij reeds met instemming van de afnemer al met een dienst is begonnen.
  • Audio- en video-opnamen en software waarvan de zegel reeds is verbroken.

Afnemer zal zorgvuldig omgaan met de geleverde zaken en de verpakking. Hij zal het geleverde slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het geleverde met alle toebehoren en indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking retourneren, conform de door Laserwebshop verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
De goederen dienen zorgvuldig en degelijk verpakt te zijn voor transport (zonder stickers, stiftvermeldingen etc.) Indien het geheel onzorgvuldig is verpakt, kunnen kosten voor het opnieuw verpakken en herstel worden doorberekend, omdat het anders niet meer verkoopbaar is.

Voor de meest voorspoedige afhandeling verzoekt Laserwebshop retourzendingen door afnemer vooraf schriftelijk te melden. Retourzendingen moeten in ieder geval zijn voorzien van een geldige factuur van Laserwebshop en binnen 14 dagen na het verzoek tot ontbinding worden teruggezonden.

In ontvangst name van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door Laserwebshop van het herroepingsrecht. Dit wordt na beoordeling op de wettelijke criteria door Laserwebshop bevestigd. Het risico van retour gezonden zaken blijft berusten bij afnemer totdat zij door Laserwebshop zijn gecrediteerd.
Bij retourzending worden de goederen voor rekening en risico van de afnemer teruggezonden.

In principe zal het volledige oorspronkelijke aankoopbedrag gecrediteerd worden, tenzij de geleverde zaak niet aan de voorwaarden van de wet koop op afstand voldoet.
Indien afnemer een gehele bestelling terugstuurt (dus niet slechts enkele artikelen uit de betreffende bestelling) heeft afnemer tevens recht op teruggave door Laserwebshop van de reeds aan afnemer in rekening gebrachte verzendkosten.


Recent bekeken

Geen producten
Vergelijk 0