Algemene Voorwaarden Laserwebshop

 

1. Algemeen

 1. Laserwebshop gevestigd Achillesstraat 3a, 4625 CG Bergen op Zoom zal in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met Laserwebshop. De klant of contractpersoon zal in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met afnemer.
 2. Bestellingen zullen in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met opdrachten.
 3. Schriftelijk of elektronisch bevestigde opdrachten zullen in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met overeenkomsten.
 4. Af te leveren zaken (goederen), projecten en diensten zullen in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met producten.
 5. Laserwebshop houdt zich bezig met opdrachten, leveringen en dienstverlening op het gebied van lasertechnologie & entertainment.

2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties en overeenkomsten tussen Laserwebshop en afnemer en op alle producten, aanbiedingen, offertes en facturen van Laserwebshop.
 2. Laserwebshop kan extra voorwaarden hanteren afhankelijk van de aangeboden producten. Deze worden vooraf kenbaar gemaakt en vallen ook onder deze algemene voorwaarden.
 3. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk met Laserwebshop worden overeengekomen en hebben alleen betrekking op de desbetreffende overeenkomst.
 4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden in strijd zijn of komen met enige wettelijke bepalingen dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Laserwebshop en afnemer zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
 5. Als de afnemer ook algemene voorwaarden hanteert en deze in strijd zijn met de algemene voorwaarden van Laserwebshop, dan prevaleren de algemene voorwaarden van Laserwebshop boven die van de afnemer.

3. Opdrachten

 1. Een verstrekte opdracht bindt de afnemer. De afnemer is volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte gegevens betreffende de opdracht. 
 2. Laserwebshop biedt de afnemer de mogelijkheid elektronisch opdrachten te plaatsen. Een opdracht die elektronisch wordt geplaatst, heeft dezelfde bindende waarde als een door de afnemer schriftelijke of mondelinge gegeven opdracht. 
 3. Laserwebshop kan de veiligheid van het internet en de mogelijkheid van onderschepping of verstoring van gegevens die door de afnemer zijn overgezonden niet garanderen en kan hiervoor door de afnemer op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. 
 4. Laserwebshop is gerechtigd om er volledig op te vertrouwen dat de gegevens met betrekking tot de opdracht, voor wat betreft de inhoud en de vorm, die zij van de afnemer ontvangt, de correcte gegevens zijn.

4. Offertes

 1. Offertes zijn voor afnemer altijd geheel vrijblijvend, tenzij anders schriftelijk overeengekomen met de afnemer. Met het overleggen van een offerte is er nog geen sprake van een bindende overeenkomst.
 2. Laserwebshop bepaalt zelf welke opdrachten zij tot uitvoering wil brengen en heeft het recht opdrachten te weigeren.
 3. Vermelde prijzen van producten op de website, in prijslijsten of in brochures zijn geen offertes.
 4. Mondelinge afspraken zijn geen offertes. Pas als schriftelijke bevestiging heeft plaatsgevonden is er sprake van een offerte.
 5. De geldigheidstermijn is vermeld op offertes en geeft de periode vanaf de offertedatum aan waarin de offerte geldig is.

5. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Offertes door beide partijen ondertekend, schriftelijk bevestigde opdrachten en opdrachten die door Laserwebshop in uitvoering zijn genomen, vormen een overeenkomst.
 2. Overeenkomsten zijn voor beide partijen bindend. Aanvullingen op en wijzigingen van overeenkomsten zijn pas bindend als Laserwebshop deze schriftelijk heeft bevestigd. 
 3. Laserwebshop zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Laserwebshop het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 5. De afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Laserwebshop aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Laserwebshop worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Laserwebshop zijn verstrekt, heeft Laserwebshop het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de afnemer in rekening te brengen.
 6. Laserwebshop is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Laserwebshop is uit gegaan van door de afnemer verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Laserwebshop kenbaar behoorde te zijn.
 7. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Laserwebshop de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 8. Indien door Laserwebshop of door Laserwebshop ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van afnemer of een door afnemer aangewezen locatie, draagt afnemer kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. 
 9. Afnemer vrijwaart Laserwebshop voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan afnemer toerekenbaar is.

6. Facturen

 1. Facturen worden overhandigd bij levering of (vooraf) toegezonden. 
 2. De factuurdatum en niet de leveringsdatum is de afgiftedatum.
 3. Facturen zijn het garantiebewijs.

7. Aanbiedingen

 1. Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, opstelling, enz. van producten gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst zijn.
 2. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan gegeven prijzen in folders, brochures, op de website of vermeld op andere wijzen dan in een offerte.

8. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn in Euro en, indien niet anders vermeld, exclusief verzendkosten, exclusief omzetbelasting (BTW) en heffingen (bijv. verwijderingsbijdrage), welke van overheidswege worden opgelegd.
 2. Prijzen worden bepaald op de gebruikelijke manier van Laserwebshop.
 3. In geval van aantoonbare wijziging van een of meer van de kostprijs bepalende factoren zoals inkoopprijzen, levertijden, koersen, lonen, betalingen, rechten, lasten, vrachten en dergelijke na totstandkoming van de overeenkomst, is Laserwebshop gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen, een en ander voor zover zulks niet bij de Wet is verboden en ongeacht of de wijziging voor Laserwebshop al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.
 4. Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden Laserwebshop op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.
 5. Administratiekosten, orderkosten, vracht- of verzendkosten, reparatiekosten en opslagkosten kunnen apart in rekening worden gebracht.
 6. Kosten voor speciaal vervoer, bijzondere extra inklaringskosten en/of invoerrechten zijn niet bij de prijs inbegrepen en voor rekening van de afnemer.
 7. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan prijzen, die niet in een offerte of overeenkomst zijn vermeld.

9. Betaling

 1. Laserwebshop kan een aanbetaling vragen alvorens met de uitvoering van de opdracht te starten. Deze aanbetaling wordt bij overeenkomsten en op offertes en facturen vermeld. Op de aanbetaling kan door de afnemer geen rente worden geheven. Zodra de aanbetaling door Laserwebshop is ontvangen, wordt begonnen met de uitvoering van de opdracht
 2. Alle facturen zullen door afnemer worden betaald binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van een betalingstermijn wordt afnemer van rechtswege geacht in verzuim te zijn zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. Afnemer is alsdan een rente verschuldigd van 1,5 % per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 3. Betaling dient te geschieden via overboeking naar een door Laserwebshop aangewezen bankrekening, via Ideal, Paypal, creditcard (Master/Visa) of een andere door Laserwebshop aangegeven wijze.
 4. Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Indien afnemer in gebreke is de vordering te voldoen, kan de vordering ter incasso uit handen worden gegeven, in welk geval afnemer naast het als dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden bepaald op minimaal 20% van de hoofdsom met een minimum van €200,-.
 5. Niet tijdige betaling geeft Laserwebshop het recht zijn/haar prestatie als gevolg van onderhavige en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade.
 6. Laserwebshop is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de afnemer voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de te verrichten prestaties op een door Laserwebshop te bepalen wijze.
 7. Indien Laserwebshop, nadat afnemer in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan afnemer richt, doet dit niet af aan eerdere bepalingen in dit artikel.
 8. Het is de afnemer niet toegestaan verrekening toe te passen.
 9. Laserwebshop staat tot geen van zijn/haar afnemers in een rekening-courant verhouding.

10. Leveringstermijn

 1. Op producten van Laserwebshop gelden afgesproken leveringstermijnen.
 2. Levertermijnen zijn echter bij benadering en niet bindend voor Laserwebshop.
 3. Het verstrijken van de levertijd betekent dan ook niet dat Laserwebshop op enige wijze aansprakelijk kan worden gehouden of rechtswege in verzuim is. Afnemer heeft dan ook geen recht op ontbinden van de overeenkomst.
 4. De maximale levertijd bedraagt 30 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien de levertijd niet behaald kan worden stelt Laserwebshop de afnemer hiervan op de hoogte en bied de mogelijkheid tot aanpassing van de levertijd dan wel ontbinding van de overeenkomst. 
 5. Reeds betaalde bedragen zullen bij ontbinding van een nog te leveren bestelling binnen 30 dagen teruggestort.

11. Reclames

 1. Levering geschiedt af fabriek/winkel/magazijn van Laserwebshop, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Alle risico’s van verlies, vergaan, beschadigingen etc. ongeacht de oorzaak daarvan, gaan over op het moment dat deze juridisch door de afnemer wordt ontvangen en daarmee in de macht van de afnemer of een door de afnemer aan te wijzen derden wordt gebracht.
 2. Afnemer is gehouden het geleverde op het moment van levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen. Geringe afwijkingen in kwaliteit van de geleverde zaken, welke technisch onvermijdelijk zijn dan wel in het handelsverkeer algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame noch voor ontbinding van de overeenkomst.
 3. Klachten wegens onvolledige en/of onjuiste levering moeten direct na constatering daarvan, doch uiterlijk 8 dagen na levering van de zaken, schriftelijk aan Laserwebshop worden gemeld onder opgave van de aard en de omvang van de klachten. Bij gebreke hiervan worden klachten niet meer in behandeling genomen en wordt de afnemer geacht de levering te hebben goedgekeurd.
 4. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk en binnen een termijn van 8 werkdagen na factuurdatum te worden ingediend. Na het verstrijken van deze termijn wordt de afnemer geacht de factuur te hebben goedgekeurd.
 5. Het indienen van reclames ontslaat de afnemer niet tot de verplichting tot afname en betaling van de gekochte zaken binnen de gestelde betalingstermijn.
 6. Indien een reclame door Laserwebshop gegrond wordt bevonden, heeft Laserwebshop het recht de volgende keuze te maken:
  a. De factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen.
  b. Het geleverde te repareren of op basis van gelijkwaardigheid te vervangen.
  c. Het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder tot enige verdere schadevergoeding gehouden te zijn.
 7. Bij reclames worden de geleverde zaken voor rekening en risico van de afnemer naar Laserwebshop teruggezonden.

12. Retour

 1. Afnemer (consument) heeft het recht de overeenkomst met betrekking tot de aankoop gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen na ontvangst van de geleverde zaken te ontbinden en is daarbij niet verplicht een reden van retour op te geven. Dit herroepingsrecht is niet van toepassing op;
  a. Zakelijke opdrachten en transacties.
  b. Zaken tot stand gekomen overeenkomstig specificaties van de afnemer.
  c. Zaken die speciaal voor afnemer zijn geïmporteerd.
  d. Zaken die door hun aard niet retour kunnen worden gestuurd.
  e. Zaken die duidelijk persoonlijk van aard zijn.
  f. Zaken waarbij reeds met instemming van de afnemer al met een dienst is begonnen.
  g. Audio- en video-opnamen en software waarvan de zegel reeds is verbroken.
 2. Voor de meest voorspoedige afhandeling verzoekt Laserwebshop retourzendingen door afnemer vooraf schriftelijk te melden. Retourzendingen moeten in ieder geval zijn voorzien van een geldige factuur van Laserwebshop en binnen 14 dagen na het verzoek tot ontbinding worden teruggezonden.
 3. In ontvangst name van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door Laserwebshop van het herroepingsrecht. Dit wordt na beoordeling op de wettelijke criteria door Laserwebshop bevestigd. Het risico van retour gezonden zaken blijft berusten bij afnemer totdat zij door Laserwebshop zijn gecrediteerd.
 4. Bij retourzending worden de goederen voor rekening en risico van de afnemer teruggezonden.
 5. Afnemer zal zorgvuldig omgaan met de geleverde zaken en de verpakking. Hij zal het geleverde slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het geleverde met alle toebehoren en indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking retourneren, conform de door Laserwebshop verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 6. In principe zal het volledige oorspronkelijke aankoopbedrag gecrediteerd worden, tenzij de geleverde zaak niet aan de voorwaarden van de wet koop op afstand voldoet. 
 7. Indien afnemer een gehele bestelling terugstuurt (dus niet slechts enkele artikelen uit de betreffende bestelling) heeft afnemer tevens recht op teruggave door Laserwebshop van de reeds aan afnemer in rekening gebrachte verzendkosten. 
 8. De goederen dienen zorgvuldig en degelijk verpakt te zijn voor transport (zonder stickers, stiftvermeldingen etc.) Indien het geheel onzorgvuldig is verpakt, kunnen kosten voor het opnieuw verpakken en herstel worden doorberekend, omdat het anders niet meer verkoopbaar is.

13. Garantie

 1. Laserwebshop garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn dan van welke gebreken ook, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen is vermeld. 
 2. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 12 maanden na levering, tenzij anders aangegeven. Uitgezonderd hierop zijn zaken van welke een dergelijke levensduur niet verwacht kan worden of waarbij vooraf vermeld is dat dergelijke kwaliteit niet verwacht mag worden. 
 3. Indien de door Laserwebshop verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de fabrikant van de zaak ervoor wordt verstrekt. 
 4. De garantie op “refurbished” producten bedraagt 3 maanden. 
 5. Op verbruiksproducten geeft Laserwebshop geen garantie. 
 6. Op de eerste plaats en in de meeste gevallen loopt de garantie rechtstreeks via de fabrikant. Als dit niet het geval is, loopt de garantie via Laserwebshop waarbij eventuele afhandelingskosten voor rekening zijn van de afnemer.
 7. Eventuele materiaal- en fabricagefouten in de apparatuur, alsmede in onderdelen die door Laserwebshop in het kader van garantie of onderhoud zijn geleverd vallen onder de garantie. De vervangen onderdelen worden eigendom van Laserwebshop. 
 8. De garantieverplichting vervalt indien het gebrek geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken zoals brand- of waterschade, of indien afnemer zonder toestemming van Laserwebshop wijziging in de producten aanbrengt of laat aanbrengen door derden. 
 9. De factuur is het garantiebewijs en moet getoond kunnen worden.
 10. Zaken die voor garantie in aanmerking komen, moeten voor eigen rekening en risico worden afgeleverd bij Laserwebshop voorzien van het garantiebewijs. 
 11. Werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van deze garantie zullen door Laserwebshop in rekening worden gebracht conform de gebruikelijke reparatie tarieven. 
 12. Als de afnemer zaken ter reparatie heeft afgegeven bij Laserwebshop en deze niet binnen 3 maanden na afgiftedatum, tegen betaling van bovengenoemde kosten, heeft afgehaald, wordt aangenomen dat de afnemer afstand neemt van deze zaken ten behoeve van Laserwebshop.
 13. Laserwebshop behoud zich het recht voor om reparatie, onderhoud en andere services uit te laten voeren door derde partijen. 
 14. Indien een zaak binnen de garantie niet gerepareerd dan wel vervangen kan worden heeft Laserwebshop het recht om een gelijkwaardige zaak te leveren dan wel de dagwaarde te crediteren. De dagwaarde wordt bepaald aan hand van de gebruiksperiode en de mate van technologische veroudering. 

14. Ontbinding

 1. Indien de afnemer zijn verplichtingen jegens Laserwebshop niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is afnemer van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die Laserwebshop te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist. 
 2. Laserwebshop is in dat geval te allen tijde bevoegd schadevergoeding van de afnemer te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen. 
 3. Annulering van opdrachten kan alleen na schriftelijke bevestiging van Laserwebshop. Indien er nog geen uitlevering heeft plaatsgevonden is annuleren geheel kosteloos. Uitzondering hierop zijn uitgevoerde services op maat, zoals installaties en upgrades en speciaal bestelde zaken. In geval van annulering van de opdracht door een zakelijke afnemer heeft Laserwebshop het recht om 25% van de overeengekomen prijs van de producten in rekening te brengen, onverkort het recht van Laserwebshop op grond van geleden verlies en gederfde winst het meerdere te vorderen. 
 4. Elk der partijen heeft de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

15. Aansprakelijkheid

 1. Indien door Laserwebshop geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Laserwebshop jegens afnemer beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld
 2. Indien Laserwebshop aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de overeenkomst exclusief BTW, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Laserwebshop in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  a. De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.
  b. De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Laserwebshop aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan Laserwebshop toegerekend kan worden.
  c. Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 4. Laserwebshop is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. Laserwebshop is nimmer aansprakelijk in het geval;
  a. Er sprake is van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik door afnemer of wanneer afnemer zonder toestemming van Laserwebshop wijziging in de zaken, die zijn geleverd, aanbrengt of laat aanbrengen door derden.
  b. Er onjuiste gegevens zijn gepubliceerd in reclamemateriaal, op de website of in een offerte, als deze nog niet getekend is.
  c. Er sprake is van overmacht.
  d. Er schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van afnemer of van derden
  e. Er sprake is van het verliezen van gegevens op datadragers of data-overdragers.
 6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Laserwebshop of zijn ondergeschikten.

16. Overmacht

 1. Geen van de betrokken partijen is verplicht zich aan overeenkomsten te houden indien er sprake is van overmacht.
 2. Als er gedurende een aangesloten periode van langer dan 1 maand sprake is van overmacht, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.
 3. Er is sprake van overmacht als Laserwebshop zich niet kan houden aan overeenkomsten of als er schade ontstaat door factoren buiten het invloedsterrein van Laserwebshop. 
 4. Er is daarmee zeker, maar niet uitsluitend sprake van overmacht voor Laserwebshop als;
  a. Leveranciers van Laserwebshop overeenkomsten met Laserwebshop niet nakomen.
  b. Leveranciers van Laserwebshop niet tijdig leveren.
  c. Vanuit overheidswegen wetten en/of regels veranderd worden waardoor Laserwebshop gemaakte overeenkomsten niet meer na kan komen.
 5. Bij overmacht volgens 16.4a en 16.4b zal in eerste instantie in overleg met afnemer naar een oplossing gezocht worden. Als afnemer en Laserwebshop het niet eens kunnen worden, is Laserwebshop gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

17. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Laserwebshop geleverde zaken, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz. blijven eigendom van Laserwebshop, totdat afnemer alle navolgende verplichtingen uit alle met Laserwebshop gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 2. Het is afnemer niet toegestaan de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enig andere wijze te bezwaren. 
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is afnemer verplicht Laserwebshop zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. Laserwebshop behoudt zich het recht producten terug te nemen als afnemer nog niet aan de overeenkomst heeft voldaan. Afnemer moet hieraan mee werken. 
 5. De afnemer is gehouden, onverkort het bovenstaande, goed te zorgen voor de geleverde zaken, zolang daarvan geen volledige betaling heeft plaatsgevonden.

18. Software

 1. Indien een leverancier van Laserwebshop het recht tot het gebruik van software slechts verleent overeenkomstig de bepalingen van zijn gebruiks- of licentieovereenkomsten zijn de bepalingen van die overeenkomst van toepassing op de afnemer met terzijdestelling van het bepaalde in deze algemene voorwaarden. 
 2. Laserwebshop is niet aansprakelijk voor in software voorkomende gebreken.

19. Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documenten, rapporten, offertes, als ook voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Laserwebshop of diens toeleveranciers. Afnemer verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
 2. Afnemer is op de hoogte van het feit dat beschikbaar gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documenten, rapporten, offertes, als ook voorbereidend materiaal daarvan, vertrouwelijke geheime bedrijfsinformatie bevatten en afnemer verbindt zich dan ook deze niet bekend te maken aan derden of te laten gebruiken door derden.
 3. De afnemer is gehouden de in lid 1 en 2 genoemde gegevens op eerste verzoek aan Laserwebshop te retourneren op straffe van een boete ten behoeve van Laserwebshop van € 500 per dag, voor iedere dag dat de afnemer hiermee in gebreke is.
 4. Het is afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de programmatuur.
 5. Laserwebshop verklaart dat naar beste weten haar producten geen inbreuk maken op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraak van derden ter zake van inbreuk op dergelijke rechten, kan Laserwebshop zo nodig het desbetreffende product vervangen of wijzigen, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 6. Laserwebshop is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het gebruik van haar producten door afnemer en kan op grond hiervan dan ook niet aansprakelijk worden gehouden.
 7. Afnemer staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Laserwebshop van apparatuur, programmatuur of materialen met het doel van gebruik of bewerking en afnemer zal Laserwebshop vrijwaren tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.

20. Toepasselijk Recht

 1. Overeenkomsten tussen Laserwebshop en afnemer vallen uitsluitend onder het Nederlands recht.
 2. De rechtbank Breda is ten allen tijde bevoegd om van een geschil, voortvloeiende uit een tussen Laserwebshop en afnemer gesloten overeenkomst, kennis te nemen.

21. Wijziging en Vindplaats van de Voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Breda.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst. 

 

 


Recent bekeken

Geen producten
Vergelijk 0